Referat fra generalforsamlingen i Viborg Pilgrimscentrum
afholdt 6. marts 2018

 

Steen bød de 16 fremmødte medlemmer velkommen og derefter sang vi "Når vinteren rinder i grøft og i grav"

Dagsorden

1.     Valg af dirigent og referent: Bent Jul vælges som dirigent og Karen som referent

2.     Formandens beretning ved Steen Rasmussen:
læs Steens beretning her
I beretningen stillede Steen spørgsmålet skal vi være større? Skal vi have flere medlemmer og flere deltagere på vandringerne, hvilket vil kræve massiv markedsføring eksempelvis i Facebook. Der var blandt medlemmerne bred enighed om at den bedste markedsføring er mund til øremetoden og at vores nuværende deltagerantal mellem 20 – 30 er det mest ideelle på de fleste ture også spørgsmålet om vi levede op til vores formalsparagraf blev drøftet.
Beretningen blev godkendt med klapsalver og sluttede med et trefoldigt hurra for Viborg Pilgrimscentrum

3.     Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Regnskabet var på forhånd udsendt til alle medlemmer. Det viste et pænt overskud på 4.514,19 og blev godkendt uden at der blev stillet spørgsmål
se regnskabet her
Kontingent fastsattes uændret til 200 kr pr år

4.     Indkomne forslag: ingen

5.     Valg af bestyrelse:
På valg var Ole Kristiansen, Vitta Nissen og Anette Spure Pedersen, sidstnævnte ønskede ikke genvalg

Valgt til bestyrelsen blev:
Ole Kristiansen (genvalg)
Vitta Nissen (genvalg)
Marianne Ross Sørensen (nyvalg)
Som suppleanter valgtes Ulla Kobberup, Karen Jensen

6.     Valg af revisor: Bent Jul genvælges

7.     Eventuelt:

Efter generalforsamlingen serveredes vin, kaffe/te boller, ost og frugt suppleret med dejlige lagkager og Bentes kokosmakroner

Efter kaffen lagde formanden op til en diskussion blandt medlemmer om den måde vore ture specielt kirkevandringerne blev afviklet på og om eventuelle nye tiltag i foreningen. Medlemmerne udtrykte generelt stor tilfredshed med vore aktiviteter som også fandtes passende i antal. Et medlem ønskede meditations aftener og en flere gav udtryk for at vi måske burde gøre mere brug af de syv pilgrimsord på vandringerne

En vellykket aften sluttede med sangen "Må din vej gå dig i møde"

Referent: Karen